Quản lý hồ sơ nhân viên

 

1.  Nhập nhân viên

 

♦  Nhập thông tin nhân viên mới một cách đơn giản và đầy đủ thông tin nhất như:

⇒  Thông tin chung : Họ tên, Ngày sinh, Ngày vào làm việc, Phòng ban, Ca làm việc, …

⇒  Thông tin hợp đồng : Loại thử việc (Một tháng, hai tháng, không thử việc….)

⇒  Thông tin lương : Mức lương thử việc, mức lương chính thức, các loại phụ cấp nếu có, …

⇒  Kinh nghiệm làm việc ở những công ty trước đây

⇒  Mối quan hệ trong gia đình, giảm trừ gia cảnh…

⇒  Trình độ học vấn, học lực

♦  Thông tin được lưu trữ trên hệ thống

♦  Dữ liệu nhập được kết nối tới nhiều phân hệ trên hệ thống nhân sự

 

2.  Danh sách nhân viên

 

♦  Danh sách nhân viên được thống kê đầy đủ

♦  Tìm kiếm nhân viên ứng với nhiều tiêu chí như: Phòng ban, Họ tên, Ngày vào, ngày sinh….

♦  Kết xuất danh sách nhân viên ra excel đầy đủ và chính xác.

 

3.  Tình trạng nhân lực (Báo cáo nhân lực hằng ngày)

 

♦  Thống kê nhân lực theo nhiều tiêu chí: Người mới vào, người nghỉ việc, vắng mặt

♦   Kết xuất báo cáo  ra excel với nhiều điều kiện chọn lọc

 

4.  Quản lý hợp đồng lao động

 

♦  Thông báo hết hạn hợp đồng trong tháng

♦  Lên danh sách đánh giá hợp đồng tiếp theo

♦  Tạo hợp đồng trên hệ thống với dữ liệu của từng nhân viên

♦  Kết xuất danh sách in hợp đồng tự động với nhiều nhân viên cùng lúc

 

5.  Khen thưởng – Kỷ luật

 

♦  Quản lý quyết định khen thưởng

♦  Quản lý quyết định kỷ luật

♦  Thống kê chi tiết khen thưởng – kỷ luật nhân viên

♦  Quản lý lịch sử khen thưởng – kỷ luật nhân viên

 

6.  Quản lý bổ nhiệm

 

♦  Quản lý bổ nhiệm chức vụ, vị trí, phòng ban, tiền lương….

♦  Lịch sử bổ nhiệm của nhân viên

 

7.  Quản lý nhân viên thôi việc

 

♦  Quản lý trợ cấp thôi việc (Dành cho nhân viên làm việc trước năm 2009)

♦  Quản lý số ngày phép, số tiền phép năm còn lại của người nghỉ việc

♦  Vi phạm hợp đồng lao động

♦  Quản lý hoàn trả (Trang thiết bị lao động, tài sản cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế….)

 

8.  Quản lý người phụ thuộc

 

♦  Quản lý mối quan hệ gia đình

♦  Người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh

 

9.  Quá trình làm việc nhân viên

 

♦  Thể hiện đầy đủ tất cả các thông tin quản lý của quá trình làm việc nhân viên

♦  Báo cáo trực quan bằng excel

 

 


Xem thêm
Quản lý chấm công
Quản lý tính lương
Quản lý tuyển dụng
Quản lý bảo hiểm
Quản lý ứng dụng mobile