Quản lý chấm công

 

1.  Lịch làm việc nhân viên

 

2.  Công ngày

 

3.  Công tháng

 

4.  Quản lý vắng

 

5.  Đăng ký tăng ca

 

6.  Quản lý phép năm

 

7.  Đăng ký miễn chấm công

 

8.  Đăng ký chế độ đi trễ – về sớm